Internet Explorer is not suitable for CleverStaff, go to Chrome or Firefox

Oferta publiczna na świadczenie usług

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy dokument jest oficjalną propozycją (ofertą publiczną) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „KLEVERSTAF”, reprezentowanej przez dyrektora Yevhen Izotov, działającego na podstawie Statutu (zwanego dalej „Wykonawcą”) i zawierającego wszystkie istotne warunków świadczenia usług w zakresie technologii informatycznych.

1.2. Zgodnie z artykułami 641, 642 Kodeksu Cywilnego Ukrainy (KC Ukrainy), w przypadku zaakceptowania poniższych warunków i zapłaty za usługi, osoba prawna lub osoba fizyczna, która przyjmuje tę ofertę, staje się KLIENTEM (akceptacja oferta jest równoznaczna z zawarciem umowy na warunkach określonych w ofercie).

1.3. Biorąc pod uwagę, że KIEROWNIK, zgodnie z artykułem 633 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, świadczy usługi w celu zapewnienia korzystania z systemu online CleverStaff dowolnej osobie prawnej, osobie fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą bez tworzenia osoby prawnej, lub indywidualne, a ZLECENIODAWCA po przyjęciu oferty publicznej (dalej - Oferty) staje się użytkownikiem usług WYKONAWCY, Strony zgodziły się na bezwarunkową i bezwarunkową akceptację warunków tej oferty i zobowiązują się do ich ścisłego przestrzegania.

1.4. W związku z powyższym prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Oferty, a jeśli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek punktem Oferty, WYKONAWCA sugeruje odmowę korzystania z usług.

1.5. Akceptacja oferty następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zgadzam się z warunkami oferty” i opłaceniem usług WYKONAWCY, w przypadku stawek płatnych.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przedmiotem niniejszej Oferty jest świadczenie na rzecz ZLECENIODAWCY odpłatnych lub nieodpłatnych usług zapewniających korzystanie przez Zleceniobiorcę z systemu internetowego „CleverStaff” przez okres i liczbę użytkowników, w zależności od dostępności środków w konto ZLECENIODAWCY, oraz zgodnie z warunkami niniejszej Oferty po aktualnych cenach (dalej – stawki) WYKONAWCY.

2.2. Umowa o ofertę publiczną (zwana dalej UMOWĄ), aneksy do oferty publicznej oraz kosztorysy cenowe są oficjalnymi dokumentami WYKONAWCY i są publikowane na stronie internetowej https://cleverstaff.net/

2.3. Zleceniobiorca ma prawo do zmiany cen, warunków niniejszej Oferty oraz uzupełnień Oferty bez uprzedniego porozumienia z KLIENTEM, zapewniając jednocześnie publikację zmienionych warunków na serwerze https://cleverstaff.net/. Zmiany te wchodzą w życie z chwilą ich publikacji, chyba że w chwili ich publikacji nie zostanie dodatkowo określony inny termin ich wejścia w życie.

2.4. Zgodnie z warunkami umowy ZLECENIODAWCA zobowiązuje się świadczyć na rzecz ZLECENIODAWCY usługi określone w UMOWIE oraz świadczy usługi określone w punkcie 2.1. bezpośrednio do Klienta.

3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

3.1. W ramach niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

3.1.1. podjęcia odpowiedzialności za świadczenie usług określonych w punkcie 2 niniejszej UMOWY;

3.1.2. nierozpowszechniać informacji otrzymanych od Klienta lub innych źródeł dotyczących interesów KLIENTA, w trakcie wykonywania przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej UMOWY, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy;

3.1.3. w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy należyte wykonanie jego zobowiązań wynikających z niniejszej UMOWY, niezwłocznie powiadomić o tym Klienta;

3.1.4. zapewnić stabilną pracę systemu CleverStaff przez 98% czasu w ujęciu miesięcznym;

3.1.5. podjąć wszelkie inne środki niezbędne do należytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z UMOWY;

4. OBOWIĄZKI KLIENTA

4.1. KLIENT zobowiązuje się:

4.1.1. udzielenia Wykonawcy na jego żądanie wszelkich informacji potrzebnych mu do należytego wykonania obowiązku świadczenia usług przewidzianych w niniejszej Umowie;

4.1.2. w razie potrzeby zapewnić WYKONAWCY wszystko, co niezbędne do należytego wypełnienia jego zobowiązań wynikających z niniejszej UMOWY;

4.1.3. przyjęcia od Wykonawcy usług świadczonych na jego rzecz w ramach niniejszej UMOWY.

4.1.4. Do zapłaty za odpłatne usługi świadczone przez Zleceniobiorcę na warunkach i w sposób określony w niniejszej Umowie.

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

5.1. Po zapoznaniu się z cennikiem oraz dokonaniu wyboru rodzaju i taryfy usługi KLIENT wyraża zgodę na warunki niniejszej oferty - akceptację. Umowę dotyczącą oferty publicznej na świadczenie usług uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia oferty i opłacenia odpłatnych usług przez WYKONAWCĘ. Po zawarciu Umowy KLIENT otrzymuje na wskazany adres pocztowy wiadomość zawierającą link do utworzonego dla KLIENTA konta.

5.2. Zapłata za wszystkie rodzaje usług, z wyjątkiem użytkowników konta bezpłatnego z ograniczonymi funkcjami określonymi w cennikach, jest dokonywana przez KLIENTA z zaliczką w wysokości 100% (sto procent) kosztów usług uzgodnionych w cenie listy. Koszt dodatkowych płatnych usług jest ustalany przez Zleceniobiorcę na podstawie uzgodnionych z Zleceniodawcą warunków, o których Zleceniobiorca przesyła Zleceniodawcy stosowną wiadomość na adres e-mail wskazany przez ZLECENIOBIORCĘ. Zapłata pełnego kosztu takich usług ZLECENIODAWCA powinna zostać dokonana nie później niż 3 (trzy) dni kalendarzowe po przesłaniu ZLECENIODAWCY przez WYKONAWCĘ zawiadomienia o całkowitym koszcie dodatkowych usług. Zleceniobiorca przystępuje do wykonywania usług dodatkowych dopiero po opłaceniu pełnego kosztu tych usł

5.3. Zapłata za usługi płatne jest dokonywana przez ZLECENIODAWCĘ poprzez przelew kwoty zapłaty na konto WYKONAWCY. Przelew środków, jak również aktualne saldo, są widoczne na koncie osobistym użytkownika w systemie CleverSta

5.4. W okresie do 7 (siedmiu) dni od dnia założenia konta przez KLIENTA w systemie CleverStaff usługi świadczone są bezpłatnie i bez ograniczeń funkcjonalności (okres próbny). 8 (ósmego) dnia konto Klienta przełącza się na płatną taryfę „Standard”. Jeśli saldo jest ujemne, konto jest blokowane do czasu zapłaty dla wszystkich użytkowników.

5.5. Usługi uważa się za opłacone przez KLIENTA od momentu obciążenia rachunku osobistego KLIENTA przez WYKONAWCĘ. Środki są pobierane codziennie, o godzinie 23:00 (GMT + 2), za każdego aktywowanego przez KLIENTA użytkownika na podstawie stawki rocznej podzielonej przez 365 d

5.6. W przypadku dezaktywacji użytkownika przez KLIENTA, rewersyjna aktywacja będzie możliwa po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych. W przypadku zmiany roli użytkownika na rolę managera zatrudniającego przez KLIENTA, odwrotna zmiana roli użytkownika będzie możliwa po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowy

5.7. Na potrzeby niniejszej Umowy płatności za odpłatne usługi WYKONAWCY przyjmuje się:

5.7.1. za pośrednictwem oddziału dowolnego banku komercyjnego;

5.7.2. poprzez podpięcie karty płatniczej w serwisie WYKONAWCY do regularnych obciążeń płatności za korzystanie z usług KLIENTY. Opłata za kolejny okres jest pobierana automatycznie i bez powiadamiania KLIENTA nie wcześniej niż na trzy dni przed końcem opłaconego okresu;

5.7.3. w formie bezgotówkowej z rachunku bieżącego Klienta; Wyboru i korzystania ze sposobu/formy płatności za usługi płatne dokonuje KLIENT według własnego uznania i bez przewidywanej odpowiedzialności WYKONAWCY. Bezpieczeństwo, poufność, a także inne warunki korzystania z wybranej przez KLIENTA metody/formy płatności wykraczają poza zakres umowy i są regulowane umowami (kontraktami) pomiędzy KLIENTEM a odpowiednimi organizacjami.

5.8. Wykonawca zaczyna wypełniać swoje zobowiązania wynikające z UMOWY od momentu przyjęcia i opłacenia płatnych usług zgodnie z punktem 5.5. niniejszej umowy. Termin wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z UMOWY na usługi odpłatne jest ograniczony dostępnością środków na koncie osobistym Klienta.

5.9. Usługi uważa się za wykonane należycie i w całości po upływie terminu świadczenia usług oraz za zaakceptowane przez KLIENTA, jeżeli w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia korzystania z usług przez KLIENTA nie zostanie zgłoszona reklamacja .

6. PRZYJĘCIE UMOWY I ZAWARCIE UMOWY OFERTY

6.1. KLIENT akceptuje umowę poprzez akceptację warunków OFERTY za pośrednictwem interfejsu Systemu.

7. OKRES WAŻNOŚCI I ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

7.1. Oferta obowiązuje od momentu opublikowania w Internecie pod adresem https://cleverstaff.net/, wchodzi w życie z chwilą zaakceptowania oferty przez Klienta i obowiązuje:

7.1.1. do czasu wywiązania się przez WYKONAWCĘ z obowiązku świadczenia odpłatnych usług w wysokości odpowiadającej wysokości wpłaconej przez KLIENTA zaliczki z tytułu UMOWY (w tym ponownie wykonanej przed rozwiązaniem UMOWY), lub

7.1.2. do czasu rozwiązania umowy.

7.2. WYKONAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków umowy i/lub odstąpienia od UMOWY w dowolnym momencie według własnego uznania. W przypadku dokonania przez Zleceniobiorcę zmian w Umowie, zmiany te wchodzą w życie z chwilą ich publikacji, chyba że w momencie ich publikacji nie zostanie dodatkowo określony inny termin wejścia w życie zmian.

7.3. Jeżeli UMOWA zostanie odwołana przez WYKONAWCĘ w okresie obowiązywania umowy, UMOWĘ uważa się za rozwiązaną z chwilą jej odstąpienia.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY OFERTY

8.1 UMOWA może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę wyłącznie w przypadku istotnego naruszenia UMOWY przez Zleceniobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami umowy. Saldo środków ZLECENIODAWCY jest bezzwrotne i pozostaje u Zleceniobiorcy.

8.2 UMOWA może zostać rozwiązana przez Zleceniobiorcę w dowolnym momencie według jego uznania poprzez wysłanie Zleceniodawcy odpowiedniego pisemnego zawiadomienia. UMOWĘ uważa się za rozwiązaną z chwilą złożenia stosownego oświadczenia przez Zleceniobiorcę. Saldo środków KLIENTA (z wyjątkiem środków bonusowych) podlega zwrotowi na żądanie KLIENTA.

9. GWARANCJE

9.1. Z wyjątkiem gwarancji wyraźnie określonych w treści umowy, Zleceniobiorca nie udziela żadnych innych gwarancji bezpośrednich ani pośrednich w ramach UMOWY i wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji lub warunków dotyczących nienaruszania praw.

9.2. Wyrażając zgodę na warunki i akceptując warunki niniejszej Umowy poprzez jej akceptację, KLIENT zapewnia WYKONAWCY i gwarantuje WYKONAWCY, że:

9.2.1. ZLECENIODAWCA podał swoje rzetelne dane osobowe przy rejestracji u WYKONAWCY oraz rzetelne dane ZLECENIODAWCY przy wystawianiu dokumentów płatniczych za usługi.

9.2.2. KLIENT zawiera Umowę dobrowolnie, gdy w pełni zapoznał się z warunkami UMOWY, w pełni rozumie przedmiot umowy, w pełni rozumie znaczenie i skutki swoich działań w zakresie zawarcia i wykonania umowy.

9.2.3. KLIENT (osoba prawna) posiada wszelkie prawa i uprawnienia niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przez KLIENTA

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY

10.1. W przypadku, gdy WYKONAWCA z jakiegokolwiek powodu nie rozpocznie świadczenia usług lub rozpocznie świadczenie usług z naruszeniem warunków, odpowiedzialność WYKONAWCY za naruszenie UMOWY oraz środki ochrony prawnej przysługujące ZLECENIODAWCY z tytułu takiego naruszenia są ograniczone, po stronie WYKONAWCY według własnego uznania, wyłącznie do zwrotu środków automatycznie obciążających konto osobiste Klienta za okres odroczenia świadczenia usług płatnych.

10.2. W żadnym wypadku Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności na podstawie UMOWY za

10.2.1. wszelkie działania/zaniechania będące bezpośrednim lub pośrednim skutkiem działań/zaniechań jakichkolwiek osób trzecich;

10.2.2. wszelkie pośrednie szkody i/lub utracone korzyści Klienta i/lub osób trzecich, niezależnie od tego, czy Wykonawca mógł przewidzieć możliwość wystąpienia takich szkód, czy nie;

10.2.3. skorzystania (niemożności skorzystania) i bez względu na skutki skorzystania (niemożności skorzystania) przez KLIENTA z wybranej przez niego w ramach UMOWY formy płatności za usługi odpłatne.

10.3. Łączna odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu UMOWY, za jakiekolwiek roszczenia lub roszczenia związane z UMOWĄ lub jej wykonaniem, jest ograniczona do sumy wszystkich płatności zapłaconych WYKONAWCY przez KLIENTA na podstawie UMOWY.

10.4. Nie sprzeciwiając się powyższemu, Zleceniobiorca jest zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy, jeżeli naruszenie to jest spowodowane działaniem siły wyższej (siła wyższa), w tym: działaniami organów państwowych, pożarem, powodzią, trzęsieniem ziemi, innymi klęskami żywiołowymi, brak elektryczności i/lub awarii sieci komputerowej, strajki, zamieszki, zamieszki, wszelkie inne okoliczności, nie ograniczone do powyższych, które mogą mieć wpływ na wykonanie UMOWY przez WYKONAWCĘ i są poza jego kontrolą.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

11.1. KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność za

11.1.1. zgodność ze wszystkimi wymogami prawnymi;

11.1.2. aktywacja/dezaktywacja użytkowników konta.

11.2. W przypadku naruszenia przez KLIENTA warunków UMOWY, WYKONAWCA ma prawo zaprzestać świadczenia usług do czasu usunięcia przez KLIENTA naruszeń popełnionych przez KLIENTA i/lub wypowiedzieć Umowę poprzez wysłanie Klientowi stosownej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji. Z chwilą rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę zgodnie z niniejszą klauzulą, Zleceniobiorca ma również prawo wstrzymać od Zleceniodawcy karę w wysokości różnicy pomiędzy kwotą wpłaconej przez KLIENTA zaliczki na poczet świadczenia usług płatnych oraz koszt usług odpłatnych faktycznie świadczonych przez Zleceniobiorcę do momentu takiego rozwiązania.

12. INNE WARUNKI

12.1. Aktualne prawodawstwo. UMOWA, jej zawarcie i wykonanie jest regulowane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy. Wszelkie kwestie nieuregulowane Umową lub nieuregulowane w pełni regulowane są zgodnie z prawem materialnym Ukrainy. W przypadku nieporozumienia pomiędzy ZLECENIODAWCĄ a WYKONAWCĄ co do UMOWY, którego nie można rozstrzygnąć w drodze negocjacji między stronami, będą one rozstrzygane w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

12.2. Wiadomość. Wszelkie wiadomości wynikające z UMOWY mogą być przesyłane przez jedną Stronę drugiej Stronie:

12.2.1. drogą elektroniczną, a) na adres e-mail Zleceniodawcy podany przez niego podczas rejestracji konta, z adresu e-mail WYKONAWCY wskazanego na końcu niniejszych warunków UMOWY, jeżeli odbiorcą jest KLIENT, oraz b) na adres e-mail WYKONAWCY wskazany na końcu niniejszych warunków UMOWY, z adresu e-mail Zleceniodawcy podanego przez niego podczas rejestracji konta;

12.2.2. pocztą za potwierdzeniem odbioru.

12.3. Brak zrzeczenia się prawa. Niezdolność WYKONAWCY do skorzystania z tego lub innego prawa w ramach umowy, uprawnienia lub zamiaru przewidzianego w UMOWIE lub domagania się ścisłego przestrzegania warunków UMOWY przez ZLECENIODAWCĘ, nie oznacza zrzeczenia się przez WYKONAWCĘ warunków KONTRAKTU w przypadku późniejszego naruszenia, ani zrzeczenia się swoich praw do żądania przestrzegania warunków UMOWY w dowolnym późniejszym terminie

12.4. UMOWA jest pełną umową pomiędzy WYKONAWCĄ a ZLECENIODAWCĄ. WYKONAWCA nie przyjmuje żadnych warunków i zobowiązań dotyczących przedmiotu umowy, z wyjątkiem określonych w ofercie, które regulują wykonanie UMOWY, z wyjątkiem przypadku, gdy takie warunki lub zobowiązania są ustalone na piśmie i podpisane przez WYKONAWCĘ i Klienta. W przypadku, gdy którykolwiek z warunków Załączników jest sprzeczny z warunkami umowy oferty, pierwszeństwo mają warunki oferty.

12,5. Jeżeli którykolwiek z warunków UMOWY zostanie uznany za nieważny lub niezgodny z prawem lub nie może być egzekwowany zgodnie z obowiązującym prawem, taki warunek zostanie usunięty z UMOWY i zastąpiony nowym postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji zawartej w UMOWY, natomiast pozostałe postanowienia UMOWY (umowy ofertowej) pozostają niezmienione i pozostają w mocy.

13. DANE WYKONAWCY

CleverStaff LLC

Numer rejestracyjny: 39239767

Adres: 04084, Ukraina, Kijów, ulica Novomostytska, 25, biuro 2

Jest płatnikiem podatku dochodowego według stawki ogólnej

Dane bankowe:

Kod IBAN: UA273052990000026000024900394

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Kod SWIFT banku: PBANUA2X

Rachunek banku korespondencyjnego: 890-0085-754

Kod SWIFT banku korespondencyjnego: IRVT US 3N

Bank korespondencyjny: The Bank of New York Mellon, New York, USA

Przegląd głównychfunkcji

Dokonaj właściwego wyboru, biorąc pod uwagę Twoje potrzeby biznesowe!