Internet Explorer не подходит для работы в CleverStaff, перейдите в Chrome или Firefox

Договір

публічної оферти на наданння послуг

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «КЛЕВЕРСТАФ», в особі директора, Курило Володимира Васильовича, що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Виконавець») і містить усі істотні умови надання послуг в сфері інформаційних технологій.

1.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, яка проводить акцепт цієї оферти стає ЗАМОВНИКОМ (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті).

1.3. Беручи до уваги, що ВИКОНАВЕЦЬ, відповідно до статті 633 ЦК України, надає послуги із забезпечення використання online-системи "CleverStaff" будь-якій юридичній особі, фізичній особі, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, або фізичній особі, а ЗАМОВНИК після акцепту публічної оферти (далі - Оферта) стає користувачем послуг ВИКОНАВЦЯ, Сторони погодилися з безумовним і беззастережним прийняттям умов цієї оферти і зобов'язуються неухильно їх дотримуватися.

1.4. У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даної Оферти і якщо ви не згодні з будь-яким пунктом Оферти, ВИКОНАВЕЦЬ пропонує Вам відмовитися від використання послуг.

1.5. Акцептом оферти є натискання кнопки «Я згоден з умовами оферти» і оплати послуг ВИКОНАВЦЯ, в разі платних тарифів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цієї Оферти є надання ЗАМОВНИКУ на платній або безоплатній основі послуг із забезпечення користування online-системою "CleverStaff" Виконавцем, на термін і кількість користувачів, в залежності від наявності коштів на рахунку ЗАМОВНИКА, і відповідно до умов цієї Оферти за діючими розцінками (надалі - розцінки) ВИКОНАВЦЯ.

2.2. Договір публічної оферти (надалі - ДОГОВІР), доповнення до публічної оферти і розцінки є офіційними документами ВИКОНАВЦЯ і публікуються на сайті https://cleverstaff.net/

2.3. Виконавець має право змінювати розцінки, умови даної Оферти та доповнення до Оферти без попереднього узгодження з ЗАМОВНИКОМ, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сервері https://cleverstaff.net/. Такі зміни вступають в силу з моменту опублікування, якщо інший термін набрання ними чинності не визначено додатково при їх опублікування.

2.4. Відповідно до умов договору, Виконавець бере на себе обов'язок по наданню ЗАМОВНИКУ послуг, зазначених у цьому ДОГОВОРІ, і надає послуги, зазначені в п. 2.1. безпосередньо Замовнику.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. В рамках цього Договору Виконавець зобов'язується:

3.1.1. прийняти на себе обов'язки з надання послуг, зазначених в п. 2 даного ДОГОВОРУ;

3.1.2. не поширювати отриману від Замовника або інших джерел інформацію, що стосується інтересів ЗАМОВНИКА, в ході реалізації Виконавцем своїх зобов'язань за цим ДОГОВОРОМ, згідно з чинного законодавства України;

3.1.3. в разі виникнення обставин, що перешкоджають належному виконанню Виконавцем своїх зобов'язань за цим ДОГОВОРОМ, негайно повідомити про це Замовнику;

3.1.4. забезпечити стабільну роботу системи CleverStaff на 98% часу в перерахунку на місяць;

3.1.5. приймати будь-які інші заходи, необхідні для належного виконання своїх зобов'язань за ДОГОВОРОМ;

4. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. ЗАМОВНИК зобов'язується:

4.1.1. надати Виконавцю на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання зобов'язання з надання передбачених послуг даним Договором;

4.1.2. при необхідності забезпечити ВИКОНАВЦЯ всім необхідним для виконання своїх зобов'язань за цим ДОГОВОРОМ належним чином;

4.1.3. приймати від Виконавця послуги, що надаються їм по даному ДОГОВОРУ.

4.1.4. Оплачувати надані Виконавцем платні послуги на умовах і в порядку, визначеному цим Договором.

5. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Ознайомившись з розцінками і вибравши вид і тариф послуги, ЗАМОВНИК ставить позначку про згоду з умовами даної оферти - акцепт. Договір публічної оферти на надання послуг вважається укладеним з моменту акцепту оферти і оплати платних послуг ВИКОНАВЦЯ. Після укладення Договору, ЗАМОВНИК отримує повідомлення на вказану поштову адресу з посиланням на створений під ЗАМОВНИКА аккаунт.

5.2. Оплата всіх видів послуг, крім користувачів безкоштовного аккаунта з обмеженими функціями, зазначених в розцінках, проводиться ЗАМОВНИКОМ авансовим платежем у розмірі 100% (Ста відсотків) від вартості послуг, узгодженої в розцінках. Вартість додаткових платних послуг визначається Виконавцем на підставі умов, узгоджених з Замовником, про що Виконавець направляє Замовникувідповідне повідомлення на вказану ЗАМОВНИКОМ електронну адресу. Оплата повної вартості таких послуг здійснюється ЗАМОВНИКОМ не пізніше 3 (трьох) календарних днів, наступних після направлення ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ повідомлення про повну вартості додаткових послуг. Виконавець приступає до виконання додаткових послуг тільки після оплати повної вартості таких послуг.

5.3. Оплата платних послуг здійснюється ЗАМОВНИКОМ шляхом перерахування суми платежу на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ. Зарахування коштів, а також актуальний баланс відображається в особистому кабінеті користувача в системі CleverStaff.

5.4. У період до 7 (семи) днів з дати створення аккаунта ЗАМОВНИКОМ в системі CleverStaff послуги надаються безкоштовно і без обмеження функцій (trial period). На 8-й (восьмий) день якщо користувачів більше 1 (одного), то аккаунт Замовника переходить на платний тариф "Стандарт". Якщо баланс негативний, то аккаунт блокується до оплати за всіх користувачів. Якщо у Замовника 1 (один) користувач, то при негативному балансі активується тариф "1 рекрутер". Він обмежений по функціям. Детальна інформація за тарифами розміщена на сторінці https://cleverstaff.net/price.html.

5.5. Послуги вважаються сплаченими ЗАМОВНИКОМ з моменту списання коштів ВИКОНАВЦЕМ в особистому кабінеті ЗАМОВНИКА. Списання коштів проводиться на щоденній основі, о 23:00 (GMT + 2), за кожного активованого ЗАМОВНИКОМ користувача з розрахунку річного тарифа, поділеного на 365 днів.

5.6. У разі деактивації користувача ЗАМОВНИКОМ, зворотна активація буде доступна через 7 (сім) календарних днів. У разі зміни ролі користувача на роль hiring manager ЗАМОВНИКОМ, зворотна зміна користувальницької ролі буде доступна через 7 (сім) календарних днів.

5.7. При поповненні особового рахунку ЗАМОВНИКА можуть бути нараховані різні розміри бонусів (5%, 10%, 15% і 20%) у вигляді нарахування бонусних коштів на особистий рахунок Замовника. Розмір одержуваного бонусу залежить від періоду, на який проводиться оплата (3/6/12/24 місяців). У разі повернення оплати ЗАМОВНИКУ бонусні кошти поверненню не підлягають і анулюються.

5.8. З метою цього Договору приймається оплата платних послуг ВИКОНАВЦЯ:

5.8.1. через відділення будь-якого комерційного банку;

5.8.2. підключивши платіжну картку на сайті ВИКОНАВЦЯ для регулярних списань оплати за використання послуг ЗАМОВНИКА. Списання оплати за наступний період провадиться автоматично та без попередження ЗАМОВНИКА не раніше ніж за три дні до закінчення оплаченого періоду;

5.8.3. в безготівковій формі з розрахункового рахунку Замовника; Вибір і використання способу / форми оплати платних послуг здійснюється ЗАМОВНИКОМ на власний розсуд і без передбаченої відповідальності ВИКОНАВЦЯ. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних ЗАМОВНИКОМ способу / форми оплати виходять за рамки договору і регулюються угодами (договорами) між ЗАМОВНИКОМ і відповідними організаціями.

5.9. Виконавець приступає до виконання своїх зобов'язань за ДОГОВОРОМ з моменту акцепту і оплати платних послуг згідно з п. 5.5. даної угоди. Термін виконання Виконавцем зобов'язань за ДОГОВОРОМ по платним послугам обмежений наявністю грошових коштів на особистому рахунку Замовника.

5.10. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі після закінчення терміну надання послуг, і вважаються прийнятими ЗАМОВНИКОМ, якщо протягом трьох робочих днів з моменту закінчення отримання ЗАМОВНИКОМ послуг не виставлена рекламація.

6. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ І УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ

6.1. ЗАМОВНИК здійснює акцепт договору шляхом прийняття умов ОФЕРТИ через інтерфейс Системи.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

7.1. Оферта діє з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою https://cleverstaff.net/, вступає в силу з моменту акцепту оферти Замовником і діє:

7.1.1. до моменту виконання Виконавцем зобов'язань з надання платних послуг в обсязі, що відповідає розміру виробленої ЗАМОВНИКОМ за ДОГОВОРОМ передоплати (в тому числі повторно виробленої до припинення ДОГОВОРУ), або

7.1.2. до моменту розірвання договору.

7.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови договору і / або відкликати ДОГОВІР в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх опублікуванні.

7.3. У разі відкликання ДОГОВОРУ ВИКОНАВЦЕМ протягом терміну дії договору, ДОГОВІР вважається припиненим з моменту відкликання.

8. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ

8.1 ДОГОВІР може бути розірваний Замовником тільки в разі істотного порушення ДОГОВОРУ Виконавцем відповідно до чинного законодавства та умов договору. Залишок коштів ЗАМОВНИКА не підлягає поверненню та залишається у Виконавця.

8.2 ДОГОВІР може бути розірваний Виконавцем в будь-який момент на свій розсуд шляхом направлення Замовнику відповідного письмового повідомлення. ДОГОВІР вважається припиненим з моменту подання відповідного повідомлення Виконавцем. Залишок коштів ЗАМОВНИКА (крім бонусних) підлягає поверненню на вимогу ЗАМОВНИКА.

9. ГАРАНТІЇ

9.1. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті договору, Виконавець не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій за ДОГОВОРОМ і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо непорушення прав.

9.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цього Договору шляхом його акцепту, ЗАМОВНИК запевняє ВИКОНАВЦЯ і гарантує Виконавцю, що:

9.2.1. ЗАМОВНИК вказав свої достовірні персональні дані при реєстрації ВИКОНАВЦЮ та достовірні персональні дані ЗАМОВНИКА при оформленні платіжних документів платежу за послуги.

9.2.2. ЗАМОВНИК укладає Договір добровільно, при цьому ЗАМОВНИК повністю ознайомився з умовами ДОГОВОРУ, повністю розуміє предмет договору, повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання договору.

9.2.3. ЗАМОВНИК (юридична особа), має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання договору ЗАМОВНИКОМ

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

10.1. У разі якщо з якої-небудь причини ВИКОНАВЕЦЬ не почне надавати послуги або почне надавати послуги з порушенням термінів, відповідальність ВИКОНАВЦЯ за допущене порушення ДОГОВОРУ і засоби правового захисту ЗАМОВНИКА щодо такого порушення обмежуються на власний розсуд ВИКОНАВЦЯ виключно компенсацією автоматично списаних коштів на особистий рахунок Замовника за період відстрочки надання платних послуг.

10.2. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за ДОГОВОРОМ за

10.2.1. будь-які дії / бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності будь-яких третіх сторін;

10.2.2. будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Замовника та / або третіх сторін незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні;

10.2.3. використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) ЗАМОВНИКОМ обраної ним форми оплати платних послуг за ДОГОВОРОМ.

10.3. Сукупна відповідальність ВИКОНАВЦЯ за ДОГОВОРОМ, за будь-яким позовом або претензією щодо ДОГОВОРУ або його виконання, обмежується сумою всіх платежів, сплаченої ВИКОНАВЦЮ ЗАМОВНИКОМ за ДОГОВОРОМ.

10.4. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем ДОГОВОРУ і непідконтрольні ВИКОНАВЦЮ.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАМОВНИКА

11.1. ЗАМОВНИК несе всю відповідальність за

11.1.1. дотримання всіх вимог законодавства;

11.1.2. активацію / деактивацію користувачів аккаунта.

11.2. У разі порушення ЗАМОВНИКОМ умов ДОГОВОРУ ВИКОНАВЕЦЬ має право припинити надання послуг до моменту усунення ЗАМОВНИКОМ допущених порушень та / або розірвати Договір з направленням відповідного повідомлення Замовникові за адресою електронної пошти Замовника, вказану при реєстрації. При розірванні договору Виконавцем згідно з цим пунктом Виконавець також має право шляхом утримання стягнути з Замовника неустойку в розмірі різниці між сумою сплаченого ЗАМОВНИКОМ авансового платежу за надання платних послуг та вартістю платних послуг, фактично наданих Виконавцем до моменту такого розірвання.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Чинне законодавство. ДОГОВІР, його укладення і виконання регулюється в Відповідно до чинного законодавства України. Всі питання, не врегульовані Договором або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України. У разі розбіжності між ЗАМОВНИКОМ і ВИКОНАВЦЕМ щодо ДОГОВОРУ, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів сторін, врегульовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

12.2. Повідомлення. Будь-які повідомлення за ДОГОВОРОМ можуть направлятися однією Стороною іншій Стороні:

12.2.1. по електронній пошті, а) на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним при реєстрації аккаунта, з адреси електронної пошти ВИКОНАВЦЯ, зазначеної в кінці даних умов ДОГОВОРУ в разі, якщо отримувачем є ЗАМОВНИК, і б) на адресу електронної пошти ВИКОНАВЦЯ, зазначеної в кінці даних умов ДОГОВОРУ, з адреси електронної пошти Замовника, зазначеної ним при реєстрації аккаунта;

12.2.2. поштою з повідомленням про вручення.

12.3. Відсутність відмови від права. Нездатність ВИКОНАВЦЯ здійснити те чи інше право в рамках договору, повноваження або намір, передбачені Договором, або ж наполягати на суворому дотриманні умов ДОГОВОРУ ЗАМОВНИКОМ, не означає ні відмови ВИКОНАВЦЯ від термінів і умов ДОГОВОРУ в разі наступного порушення, ні відмови від своїх прав вимагати дотримання умов договору в будь-який інший час після цього

12.4. ДОГОВІР представляє собою повну домовленість між ВИКОНАВЦЕМ і ЗАМОВНИКОМ. ВИКОНАВЕЦЬ не приймає на себе жодних умов і зобов'язань щодо предмета договору, за винятком зазначених в оферті, якими регулюється виконання ДОГОВОРУ, за винятком випадку, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані Виконавцем і Замовником. У разі, якщо будь-які умови Додатків суперечать умовам договору оферти, положення оферти будуть переважати.

12.5. Якщо будь-яку з умов ДОГОВОРУ визнано недійсною або незаконною, або вона не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова має бути відокремлена від ДОГОВОРУ і замінена новим положенням, що максимально відповідає початковим намірам, що містяться в ДОГОВОРІ, при цьому інші положення ДОГОВОРУ (договору оферти) не змінюються і залишаються в силі.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ "КЛЕВЕРСТАФ"

Код ЄДРПОУ 39239767

Р\р UA563287040000026002054310407 в АТ КБ «Приватбанк»

МФО 328704

ІПН 392397604633

вул. Новомостицька, буд. 25, оф. 2, м. КИЇВ, 04074, Україна

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Тел: +38 050 7851234

Ел. пошта: contact@cleverstaff.net

Огляд основних можливостей

Зробіть правильний вибір, враховуючи ваші бізнес потреби!